Patienter och närstående ska bli mer delaktiga i precisionsmedicin

Nollvision cancer, GMS, Roche och Bayer anordnar tillsammans fortbildningsträffar för patient- och närståendeföreträdare. Detta för att öka kunskapen om precisionsmedicin, hur det kan göra cancervården bättre och skillnaden det kan göra i patienters liv. Omställningen...

Fler cancerpatienter kan få målstyrd läkemedelsbehandling

Härom året inleddes ett nationellt samarbete om precisionsmedicin mellan sjukvård, akademi och industri, MEGALiT. Projektet har nu resulterat i en läkemedelsstudie ledd från Akademiska sjukhuset som innebär att fler cancerpatienter kan erbjudas mer individuellt...

GMS ambitioner för de kommande 10 åren

Genomic Medicine Sweden (GMS) lyfter viktiga aspekter för ett framgångsrikt införande av precisionsmedicin i sjukvården i sin strategiplan för 2021–2030. I strategiplan 2021–2030 presenterar GMS sin ambition för införande av precisionsmedicin i sjukvården i Sverige...

Rapport från första mötet med GMS Scientific Advisory Board

Scientific Advisory Board, SAB, är imponerande över GMS snabba utveckling och det enorma arbete som GMS har åstadkommit. Men poängterar vikten av en formell nationell ledarskapsstruktur och listar fem viktiga strategiska rekommendationer för det fortsatta arbetet. Den...

Komplext landskap för delning av genomik- och hälsodata

En av grundstenarna för precisionsmedicin är att kunna dela data från många individer för att ge rätt behandling till rätt patient. Idag är detta inte möjligt. Vad är det då som hindrar denna datadelning? Och hur kommer vi vidare? Delning av hälsodata på individ och...