Samverkan med näringslivet

Samverkan med näringslivet är av central betydelse för GMS, både vad gäller uppbyggnaden av Genomic Medicine Sweden men också vad gäller att ta tillvara på den resurs av genomikdata som samlas in och förvalta den för utveckling av ny diagnostik, läkemedel och kliniska studier.

Två kvinnor och två män samtalar framför en laptop.

För att utveckla Genomic Medicine Sweden (GMS) samverkan med näringslivet har vi tillsammans med branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech tillsatt en referensgrupp bestående av ett tiotal företagsrepresentanter från life science-industrin. Gruppens syfte är att vara en vägledande resurs i GMS samverkansarbete och i enlighet med branschorganisationernas etiska riktlinjer bejaka industrins intressen i sin helhet.

Arbetsgruppen för innovation och företagssamverkan inom GMS utgör en kontakt- och informationsnod för näringslivet och kommer att arbeta med en rad frågor som att:

  • Tillsammans med regionernas och universitetens innovationskontor skapa förutsättningar för att innovationer inom GMS tillvaratas och omsätts på bästa sätt.
  • Anordna workshops/hearings för företag inom utvalda områden som är av vikt för att GMS skall kunna uppnå sina mål och för att stärka life science-industrin inom Sverige.
  • Utarbeta ramverk och legala strukturer för hur samarbeten mellan GMS och externa parter skall ske.
  • Undersöka möjligheterna att utveckla en gemensam portal för data som kan göras tillgänglig för näringslivssamarbeten.

Kontakta oss gärna om du har några frågor om näringslivssamverkan:
info@genomicmedicine.se

Introduktion samverkan

GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Tillsammans med hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer skapar vi unika förutsättningar för att stärka svensk sjukvård, forskning, innovation och life-science industri inom precisionsmedicin.