Rapporter

Piloter inom precisionsmedicin – rapportering kring stöd från Socialdepartementet via Socialstyrelsen (S2020/09800)

2022-05-02

Pilotprojekt inom barncancer och kvinnors cancer har finansierats av Socialdepartementet via Socialstyrelsen. Under 2021 har GMS definierat och genomfört arbete inom pilotprojekt kring barncancer och kvinnors cancer. Inom bägge områden har projekten inneburit en utvidgning och fördjupning av pågående utvecklingsarbete kring bred gensekvensering och berett vägen för klinisk implementering. Arbetet och resultaten från det första året rapporteras till Socialdepartementet och Socialstyrelsen.

Till rapporten


Inventering av NGS-baserade analyser i Sverige 2021

2022-04-11

Inventeringen har utförts för att få en samlad bild av antalet NGS (next-generation sequencing)-baserade analyser av kliniska prover som görs årligen i Sverige, det vill säga Sveriges kapacitet idag, och utifrån denna information kunna förutse och följa behov, kapacitet samt implementeringen av genomiska analyser som GMS har utvecklat i samarbete med Clinical Genomics plattformen vid SciLifeLab. Sekvenseringen av de kliniska proverna har utförts genom sjukvårdens laboratorier inom respektive sjukvårdsregion och sammanställts av GMS.

Till rapporten


Möjligheter och begränsningar för vidareanvändning av genomiska data mellan vårdgivare för vård och behandling

2022-03-22

I Sverige finns en hög kompetens inom genetisk testning och tillämpning av dess resultat inom hälso- och sjukvården. Det saknas dock rättsliga förutsättningar för att dela sådana uppgifter om patienter till nytta för andra patienter för ändamålet vård- och behandling (sekundäranvändning), vilket är en förutsättning för att fullt ut möjliggöra precisionsmedicin. Genomic Medicine Sweden (GMS) syftar till att implementera precisionsmedicin över landet och bygger upp en gemensam, nationell it-infrastruktur inom sjukvården för delning av genetiska data. Utredningen har syftat till att, från ett legalt perspektiv, klargöra möjligheter och begränsningar för sekundäranvändning av personuppgifter för vård och behandling mellan vårdgivare enligt följande…

Till rapporten