Rapporter

Inventering av NGS-baserade analyser i Sverige 2023

2024-04-02

Inventeringen har utförts för att få en samlad bild av antalet NGS (next-generation sequencing)-baserade analyser av kliniska prover som görs årligen i Sverige. Utifrån den insamlade information kan verksamheten också följa och förutse behov, kapacitet samt implementeringen av genomiska analyser som GMS har utvecklat i samarbete med Clinical Genomics plattformen vid SciLifeLab.

Rapporten Inventering av NGS-baserade analyser i Sverige 2023


GMS inspel till forsknings- och innovationspropositionen

2023-10-03

Genomic Medicine Sweden (GMS) fick en inbjudan att inkomma med synpunkter på regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition och GMS Nationella Styrgrupp lämnar sina förslag inom området precisionsmedicin.

GMS inspel till forsknings- och innovationspropositionen


Inventering av NGS-baserade analyser i Sverige 2022

2023-05-22

Inventeringen har utförts för att få en samlad bild av antalet NGS (next-generation sequencing)-baserade analyser av kliniska prover som görs årligen i Sverige, det vill säga Sveriges kapacitet idag. Utifrån den insamlade information kan verksamheten också följa och förutse behov, kapacitet samt implementeringen av genomiska analyser som GMS har utvecklat i samarbete med Clinical Genomics plattformen vid SciLifeLab.

Rapporten Inventering av NGS-baserade analyser i Sverige 2022


Nationella Genomikplattformen (NGP)

2023-04-24

En sammanfattning av Nationella Genomikplattformen (NGP) som GMS har byggt upp för att underlätta datadelning mellan GMS parter. Infrastrukturen möjliggör också framtida delning av genomikdata med nationella kvalitetsregister, journalsystem och industrin samt med internationella aktörer. Den nya möjligheten att tillgängliggöra, samordna och standardisera genomiska data som NGP skapar bidrar samtidigt till att data kan delas och jämföras på nya sätt. Det leder i förlängningen till bättre diagnostik, behandling och prevention.

Broschyren Nationella Genomikplattformen


Genomic Medicine Sweden – En sammanfattning av de första fem åren

2023-03-08

En sammanfattning av vad Genomic Medicine Sweden (GMS) har åstadkommit under de första fem åren av sin verksamhet. För att möta GMS övergripande mål har vi sedan starten 2018 byggt upp en nationell och regional infrastruktur, utvecklat nya diagnostiska metoder tillsammans med SciLifeLab- plattformen Clinical Genomics, etablerat en nationell genomikplattform för datadelning och tillsammans med sjukvården infört en rad kliniska tester baserade på genomik i rutinsjukvård.

Broschyren Genomic Medicine Sweden – en sammanfattning av de första fem åren


Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård

2022-09-13

Rapport som sammanfattar kunskapen från relevant forskning inom området samverkan mellan patienter, närstående, forskning och hälso- och sjukvård. Arbetet utgår ifrån ett omfattande litteratur- och erfarenhetsunderlag som tillsammans utgör ett antal rekommendationer. Rapporten innehåller också ett diskussionsunderlag som tagits fram i samverkan med en referensgrupp bestående av personer verksamma inom hälso- och sjukvård, forskning, myndigheter och intresseorganisationer inom life science-området.

Rapporten Patient- och närståendesamverkan


Piloter inom precisionsmedicin – rapportering kring stöd från Socialdepartementet via Socialstyrelsen (S2020/09800)

2022-05-02

Pilotprojekt inom barncancer och kvinnors cancer har finansierats av Socialdepartementet via Socialstyrelsen. Under 2021 har GMS definierat och genomfört arbete inom pilotprojekt kring barncancer och kvinnors cancer. Inom bägge områden har projekten inneburit en utvidgning och fördjupning av pågående utvecklingsarbete kring bred gensekvensering och berett vägen för klinisk implementering. Arbetet och resultaten från det första året rapporteras till Socialdepartementet och Socialstyrelsen.

Rapporten Piloter inom precisionsmedicin


Inventering av NGS-baserade analyser i Sverige 2021

2022-04-11

Inventeringen har utförts för att få en samlad bild av antalet NGS (next-generation sequencing)-baserade analyser av kliniska prover som görs årligen i Sverige, det vill säga Sveriges kapacitet idag, och utifrån denna information kunna förutse och följa behov, kapacitet samt implementeringen av genomiska analyser som GMS har utvecklat i samarbete med Clinical Genomics plattformen vid SciLifeLab. Sekvenseringen av de kliniska proverna har utförts genom sjukvårdens laboratorier inom respektive sjukvårdsregion och sammanställts av GMS.

Rapporten Inventering av NGS-baserade analyser 2021


Möjligheter och begränsningar för vidareanvändning av genomiska data mellan vårdgivare för vård och behandling

2022-03-22

I Sverige finns en hög kompetens inom genetisk testning och tillämpning av dess resultat inom hälso- och sjukvården. Det saknas dock rättsliga förutsättningar för att dela sådana uppgifter om patienter till nytta för andra patienter för ändamålet vård- och behandling (sekundäranvändning), vilket är en förutsättning för att fullt ut möjliggöra precisionsmedicin. Genomic Medicine Sweden (GMS) syftar till att implementera precisionsmedicin över landet och bygger upp en gemensam, nationell it-infrastruktur inom sjukvården för delning av genetiska data. Utredningen har syftat till att, från ett legalt perspektiv, klargöra möjligheter och begränsningar för sekundäranvändning av personuppgifter för vård och behandling mellan vårdgivare enligt följande…

Rapporten Möjligheter och begränsningar för vidareanvändning av genomiska data