Genomiskt medicincentrum Sydöst (GMC Sydöst)

Genomiskt medicincentrum Sydöst (GMC Sydöst) drivs i samarbete mellan Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Linköpings universitet.

Sällsynta sjukdomar

Verksamheten bygger vidare på ett flerårigt arbete för att utnyttja next-generation sequencing (NGS) tekniken till klinisk nytta för patienter med genetiska sjukdomar med fokus på hjärtkärlsjukdomar. Detta breddas nu till fler sjukdomar och patientgrupper.

Cancer

Cancerområdet omfattar idag kliniska analyser av ett 20-tal behandlingsstyrande gener. Nu pågår en expansion mot implementering av breda genpaneler (200-500 gener), designade specifikt för diagnostik av solida tumörer och hematologiska maligniteter, för att identifiera kliniskt relevanta genetiska avvikelser för förbättrad riskbedömning och individuellt terapival.

Infektionssjukdomar

Införandet av NGS för att typa bakterier har förkortat tiden det tar att kartlägga smittspridningsvägar i utbrottssituationer och antibiotikaresistens. Nu pågår utökning och breddning av denna verksamhet.

Farmakogenomik

Att kartlägga genetiska skillnader som påverkar känslighet för läkemedel är en ny och lovande möjlighet. Vi arbetar för att utveckla detta till en klinisk användbar möjlighet.

Hälsoekonomi

GMC Sydöst har ansvar för att undersöka hälsoekonomiska aspekter av att införa NGS som diagnostisk metod.

GMC Sydösts roll i GMS

GMC Sydöst leder arbetet inom Hälsoekonomi där den ekonomiska effekterna av NGS och Genomic Medicine Sweden (GMS) ska analyseras. Vi deltar också i utvärderingar av genpaneler inom flera områden och deltar i arbetet med gemensamma tekniska lösningar.

Kontaktpersoner
Tobias Strid, operativ koordinator GMC Sydöst
Martin Hallbeck, ordförande GMC Sydöst Ledningsgrupp
Karta över regionala GMC - GMC Sydöst

Introduktion till regionala GMC

Vid alla regioner med universitetssjukvård etablerar vi regionala center för genomisk medicin, så kallade GMC. Dessa center kommer vara den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Varje GMC kommer att ansvara för att implementera precisionsmedicin vid universitetssjukhuset och för att se till att även sjukhus och primärvård i närliggande regioner får del av satsningen.