Organisation & styrning

Genomic Medicine Sweden är ett samarbetsorgan för regioner med universitetssjukvård och universitet med medicinsk fakultet inom precisionsmedicin. I Genomic Medicine Sweden ingår även representanter från näringslivet och från patientorganisationer.

Medverkande parter från sju regioner och sju universitet

Genomic Medicine Sweden (GMS) bygger på en bred nationell förankring och är ett samarbete mellan sju regioner med universitetssjukvård och sju universitet med medicinsk fakultet. Satsningen koordineras av Region Skåne i nära samarbete med Karolinska Institutet.

Medverkande regioner
Region Skåne (Värdregion)
Västra Götalandsregionen
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Västerbotten
Region Örebro län
Region Östergötland

Medverkande universitet
Göteborgs universitet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Karolinska Institutet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet

I brett samarbete med hälso-och sjukvård

I denna satsning samarbetar GMS brett med aktörer inom hälso- och sjukvård, såsom Biobank Sverige, Regionala cancercentrum i samverkan, och Kliniska Studier Sverige, universitet, patientorganisationer, näringsliv och myndigheter. Tillsammans utarbetar vi den bästa modellen för att införa förbättrad diagnostik och individbaserad vård och behandling i sjukvården och stärker samtidigt forskning och innovation inom precisionsmedicin.

Med regionala center som drivkraft

Vid alla regioner med universitetssjukvård etablerar vi regionala center för genomisk medicin, så kallade GMC (Genomic Medicine Center) i samverkan mellan hälso- och sjukvård och universiteten. Dessa center kommer vara den primära kontaktpunkten för att utföra bred gensekvensering av patientprover inom sjukvården och möjliggör genom koppling till universiteten stark forskning inom området. Varje GMC kommer att ansvara för införandet av ny diagnostik och förbättra förutsättningarna för individanpassad behandling. De regionala GMC ser också till att även sjukvården i närliggande regioner är med i satsningen.

En nationellt förankrad ledningsgrupp

Arbetet leds av GMS Ledningsgrupp, med representanter från region och universitet vid respektive ort. Medlemmarna representerar GMC och respektive verksamhetsområde inom GMS.

Richard Rosenquist Brandell, Ordförande
Anders Edsjö, Vice ordförande
Marene Landström, GMC Norr (suppleant Richard Palmqvist (adjungerad))
Lucia Cavelier, GMC Uppsala
Gisela Helenius, GMC Örebro (suppleant Dirk Repsilber (adjungerad))
Anna Wedell, GMC Karolinska
Martin Hallbeck, GMC Sydöstra (suppleant Peter Söderkvist (adjungerad))
Lovisa Lovmar, GMC Väst
Hans Ehrencrona, GMC Syd
Anna Lindstrand, sällsynta diagnoser
Bo Jacobsson, komplexa sjukdomar
David Gisselsson Nord, barncancer
Johan Botling, solida tumörer
Lars Engstrand, mikrobiologi
Lars Palmqvist, legala aspekter
Lars-Åke Levin, hälsoekonomi
Maria Johansson, innovation och företagssamverkan
Maria Johansson Soller, utbildning
Mia Wadelius, farmakogenomik
Mikaela Friedman, kommunikation
Per Sikora, informatik
Therese Fagerqvist, innovation och företagssamverkan
Thoas Fioretos, hematologi
Tobias Strid, informatik
Valtteri Wirta, informatik

Adjungerade:
Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Hannah Karlsson, Malin Melin, Peter Nygren, Tatjana Åkerblom

En stark och representativ styrgrupp

GMS Styrgrupp har till uppgift att skapa de bästa förutsättningarna för en nationell infrastruktur för precisionsmedicin, besluta om strategiska frågor för ett effektivt samarbete mellan regioner och universitet, samt ansvara för att säkra en långsiktig finansiering för GMS. Styrgruppen består av sju ledamöter utsedda av deltagande regioner med universitetssjukhus, två ledamöter utsedda gemensamt av de 14 återstående regionerna, sju ledamöter utsedda av deltagande universitet, två ledamöter utsedda av näringslivet samt två representanter från patientorganisationer.

Mats Ulfendahl, Ordförande, Forskningsdirektör, Region Östergötland
Per Albertsson, t.f. Forskningsdirektör, Västra Götalandsregionen
Gunilla Bodelsson, Verksamhetschef, Region Skåne
Ewa Carlsson, patientorganisations-representant, Nätverket mot cancer
Mia von Euler, Dekan för fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet
Cecilia Fagerström, Forskningschef Region Kalmar län
Anders Gustafsson, Dekan för forskning, Karolinska Institutet
Eric Hanse, Vicedekan infrastrukturfrågor, Göteborgs universitet
Clara Hellner, Forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm
Malin Hollmark, repr. industribranschorganisation, Swedish Medtech
Lena Jonasson, Dekan, Linköpings universitet
Mats G Karlsson, Forskningsdirektör, Region Örebro län
Frida Lundmark, repr. Industribranschorganisation, Läkemedelsindustriföreningen (Lif)
Beatrice Melin, Forsknings- och utbildningsdirektör, Region Västerbotten
Maria Montefusco, patientorganisations-representant, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Andreas Muranyi Scheutz, Forskningsdirektör, Region Uppsala
Kent Nilsson, Verksamhetschef, Region Västmanland
Martin L Olsson, Vicedekan Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Malin Sund, Umeå universitet
Eva Tiensuu Janson, Dekan Medicinska fakulteten, Uppsala universitet

Adjungerade:
Sonja Eaker, Biobank Sverige
Anders Edsjö, Genomic Medicine Sweden
Sara Gunnerås, SwedenBio
Hasse Knutsson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Cecilia Ljungberg, Swedish Labtech
Hannie Lundgren, Forskningsdirektör, Region Skåne
Anders Brinne, Vinnova
Richard Rosenquist Brandell, Genomic Medicine Sweden

Scientific Advisory Board

GMS har till sin hjälp en Scientific Advisory Board med världsledande experter inom relevanta områden för GMS verksamhet.

Dame Sue Hill, Chief Scientific Officer and Senior Responsible Officer for Genomics in NHS England

Bettina Lundgren, CEO, Danish National Genome Center, Denmark

Jaana Sinipuro, Project Director responsible for the IHAN® – Human-driven data economy focus area at Sitra, Finland

Albrecht Stenzinger, Head of the Center for Molecular Pathology (CMP), Head of the Section for Biomarker Development and Molecular Diagnostics and Senior Consultant Pathologist at the Institute of Pathology (IPH), University Hospital Heidelberg, Germany

Dag Undlien, Head of Department of Medical Genetics at Oslo University Hospital and University of Oslo, Norway

Med klinisk förankring

Utöver styrgruppen har GMS Ledningsgrupp även en klinisk referensgrupp med erfarna läkare att tillgå. Dessa personer är utsedda av respektive sjukvårdsregion. Referensgruppen arbetar inom områdena cancer (solida tumörer och hematologiska maligniteter) och sällsynta diagnoser, för att hjälpa till att införa precisionsmedicin i sjukvården.

Vår historia

Vi startade som ett ”bottom up”-initiativ sprunget ur den nationella plattformen Diagnostics Development på Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Diskussioner med finansiärer, politiker, vårdgivare, patientorganisationer, universitet och den privata sektorn ledde under 2017 och 2018 till en nationell satsning i form av Genomic Medicine Sweden (GMS).