Genomiskt medicincentrum Örebro (GMC Örebro)

Genomiskt medicincentrum Örebro (GMC Örebro) är under uppbyggnad och ett nära samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet. Vi arbetar också aktivt med att etablera samarbeten med våra närliggande regioner.

Laboratorieverksamheten inom GMC Örebro kommer att vara placerad på Laboratoriemedicinska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro men organisatoriskt tillhöra område Forskning och Utveckling. Inom de sjukdomsområden, solida tumörer, hematologi och infektionssjukdomar, där vi deltar arbetar vi aktivt med att inkludera kliniker från Region Örebro län och omkringliggande regioner. Vårt mål är att GMC Örebro ska vara en mötesplats för alla med intresse i genetisk diagnostik och precisionsmedicin.

Diagnostik av infektionssjukdomar

Laboratoriemedicinska kliniken var ett av de första laboratorierna i Sverige att införa next-generation sequencing (NGS) för klinisk diagnostik 2013. Idag använder vi tekniken rutinmässigt för att undersöka en rad bakterier som orsakar infektionssjukdomar, som till exempel Methicillin-resistenta Staphylococcus aures (MRSA). Antalet kliniska prover som analyseras med NGS ökar stadigt, med 600 prover analyserade under 2018. Införandet av NGS möjliggör typning för att bättre kartlägga antibiotikaresistens och smittspridningsvägar i utbrottssituationer.

Diagnostik och behandling av cancer

Inom molekylärpatologi bedriver vi en bred verksamhet för diagnostik, prognostik och terapistyrande markörer med olika tekniker. Sedan några år tillbaka används också den första generationens NGS-paneler för olika typer av solida tumörer. Verksamheten håller för närvarande på att breddas för att inkludera fler tumörtyper samt hematologiska maligniteter.

GMC Örebros roll i GMS

GMC Örebro leder arbetet inom infektionssjukdomar tillsammans med Göteborg och Stockholm. För infektionssjukdomar har Genomic Medicine Sweden (GMS) målet att utföra snabb och kvalitetssäkrad typning av mikroorganismer där resultatet delas mellan regionerna för att erhålla en nationell samsyn kring typning av mikrobiella smittämnen. Detta för att effektivare kunna hantera utbrott och antibiotikaresistens. Inom solida tumörer och hematologi är vi aktiva i olika arbetsgrupper inom paneldesign, datagenerering och bioinformatik. Vi deltar även i grupperna för etik och legala aspekter (ELSI), teknik och informatik och innovation och företagssamverkan.

Kontaktpersoner
Gisela Helenius, nodsamordnare GMC Örebro
Paula Mölling, projektledare GMC Mikrobiologi

Karta över regionala GMC - GMC Örebro

Introduktion till regionala GMC

Vid alla regioner med universitetssjukvård etablerar vi regionala center för genomisk medicin, så kallade GMC. Dessa center kommer vara den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Varje GMC kommer att ansvara för att implementera precisionsmedicin vid universitetssjukhuset och för att se till att även sjukhus och primärvård i närliggande regioner får del av satsningen.