Genomiskt medicincentrum Örebro (GMC Örebro)

Genomiskt medicincentrum Örebro (GMC Örebro) är ett nära samarbete mellan Region Örebro län, Örebro universitet och Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Faciliteten Clinical Genomics Örebro vid SciLifeLab som är ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro Universitet utgör den tekniska grunden för arbetet inom GMC Örebro.

Laboratorieverksamheten inom GMC Örebro är placerad på Laboratoriemedicinska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro men tillhör organisatoriskt område Forskning och Utveckling. Inom solida tumörer, hematologi och infektionssjukdomar deltar vi aktivt med att inkludera kliniker från Region Örebro län och omkringliggande regioner. Vårt mål är att GMC Örebro ska vara en mötesplats för alla med intresse i genetisk diagnostik och precisionsmedicin.

Infektionssjukdomar

Laboratoriemedicinska kliniken var ett av de första laboratorierna i Sverige att införa next-generation sequencing (NGS) för klinisk diagnostik 2013. Införandet av NGS möjliggör typning för att bättre kartlägga antibiotikaresistens och smittspridningsvägar i utbrottssituationer. Idag använder vi tekniken rutinmässigt för att undersöka en rad bakterier som orsakar infektionssjukdomar, som till exempel Meticillinresistenta Staphylococcus aures (MRSA). Antalet kliniska prover som analyseras med NGS ökar stadigt med 1 387 mikrobiella prover analyserade under 2022.

Solida tumörer och hematologi

Inom molekylärpatologi bedriver vi en bred verksamhet för diagnostik, prognostik och terapistyrande markörer med olika tekniker. Sedan 2016 används också den första generationens NGS-paneler för olika typer av solida tumörer. Verksamheten har därefter breddats för att inkludera fler tumörtyper samt hematologiska maligniteter.

Sällsynta sjukdomar

2021 inrättades en klinisk genetisk avdelning i Örebro vilket också medfört att Örebro börjar delta aktivt i det nationella arbetet inom GMS för detta sjukdomsområde. Exomsekvensering har validerats och implementerats för både rutinverksamhet och forskning. Primärt har fokus varit på ärftliga hjärtkärlsjukdomar. Ett annat område som har prioriterats är farmakogenetik där målet är att implementera individanpassad läkemedelsbehandling för att minimera biverkningar hos patienter, men också för att undvika de stora kostnader som uppkommer till följd av läkemedelsbiverkningar.

GMC Örebros roll i GMS

GMC Örebro leder arbetet inom infektionssjukdomar tillsammans med Göteborg och Stockholm. För infektionssjukdomar har Genomic Medicine Sweden (GMS) målet att utföra snabb och kvalitetssäkrad typning av mikroorganismer där resultatet delas mellan regionerna för att erhålla en nationell samsyn kring typning av mikrobiella smittämnen. Detta för att effektivare kunna hantera utbrott och antibiotikaresistens. Inom solida tumörer och hematologi är vi aktiva i olika arbetsgrupper inom paneldesign, datagenerering och bioinformatik. Vi deltar även i grupperna för etik och legala aspekter (ELSI), teknik och informatik och innovation och företagssamverkan.

Kontaktpersoner

Bianca Stenmark, nodsamordnare GMC Örebro
Paula Mölling, projektledare GMC Mikrobiologi

Karta över regionala GMC - GMC Örebro

Introduktion till regionala GMC

Vid alla regioner med universitetssjukvård har vi etablerat regionala center för genomisk medicin, så kallade GMC. Dessa center är den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Varje GMC ansvarar för att implementera precisionsmedicin vid universitetssjukhuset och för att se till att även sjukhus och primärvård i närliggande regioner får del av satsningen.