Samverkan med sjukvård & myndigheter

Genomic Medicine Sweden har som en av sina målsättningar att stärka svensk sjukvård genom ett koordinerat införande av breda genanalyser för förbättrad diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med en rad sjukdomar över hela landet. Samverkan med hälso- och sjukvården och myndigheter sker på flera plan.

Två kvinnor och en man runt ett bord diskuterar

Bred samverkan mellan akademi och sjukvård

En koordinerande grupp sammansatt av kliniker, diagnostiker, sjukhusgenetiker och forskare från alla orter inom Genomic Medicine Sweden (GMS) initiativet leder arbete inom varje diagnos- och behandlingsområde:

Utöver dessa koordinerande grupper har vi även hjälp i arbetet från en klinisk referensgrupp sammansatt av läkare inom sällsynta diagnoser, hematologi och solida tumörer.

GMS Styrgrupp består av representanter utsedda av deltagande universitet, regioner, näringsliv och patientorganisationer. Detta möjliggör unika förutsättningar att stärka svensk forskning, hälso- och sjukvård, innovation och samverkan med näringsliv inom precisionsmedicin i Sverige.

I samarbete med andra nyckelaktörer inom sjukvård och life science-sektorn

För att stärka införandet av precisionsmedicin i Sverige samarbetar vi också med andra nyckelaktörer inom sjukvård och life science-sektorn, såsom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Nationella Programområden (NPO) för kunskapsstyrning, Regionala Cancercentrum (RCC) och Kliniska Studier Sverige (KSS).

Sedan hösten 2020 ingår den kliniska studien kring precisionsmedicin för cancer, MEGALiT, som ett projekt inom GMS.

Samverkan med myndigheter och expertgrupper

Vi för en kontinuerlig dialog med myndigheter och andra expertgrupper, såsom Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV), Etikprövningsmyndigheten (EPM), Rådet för nya terapier (NT-rådet) och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Samverkan och dialog berör till exempel hur svenska rekommendationer, regelverk och styrningsmodeller kan behöva anpassas för att möta den snabba utvecklingen inom området precisionsmedicin.

Introduktion samverkan

GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Tillsammans med hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer skapar vi unika förutsättningar för att stärka svensk sjukvård, forskning, innovation och life-science industri inom precisionsmedicin.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev