Genomiskt medicincentrum Syd (GMC Syd)

Inom Genomiskt medicincentrum Syd (GMC Syd) arbetar sjukvården och akademin tillsammans för att med hjälp av breda genanalyser förbättra klinisk diagnostik och behandling av en rad olika sjukdomar. Tillsammans med olika referensgrupper arbetar vi för att precisionsmedicin ska nå våra patienter och för att nya forskningsframsteg kan omsättas till förbättrad sjukvård.

GMC Syd bygger på redan befintliga och snabbt expanderande verksamheter inom Region Skåne och Lunds universitet, och i synnerhet de båda enheterna Centrum för Molekylär Diagnostik (CMD; del av sjukvården) och Centrum för Translationell Genomik (CTG; del av medicinska fakulteten vid Lunds universitet). CMD och CTG utgör tillsammans Clinical Genomics Lund, vilket är en facilitet under Diagnostics Development-plattformen vid SciLifeLab. Till GMC Syd kopplas utöver CMD och CTG både kliniska och metodologiska referensgrupper för att samordna och underlätta införandet av breda genanalyser i sjukvården.

Arbetet inom GMC Syd koordineras ytterligare via GMC Syds styrgrupp med representanter från sjukvården inom Region Skåne och södra sjukvårdsregionen samt från akademin. Ett samarbete med Region Halland kring analyser av solida tumörer är under uppstart. Via CMD:s ledningsgrupp är samtliga laboratoriespecialiteter representerade i GMC Syd och därvid är den nödvändiga kontakten och samarbetet med sjukvårdens kliniker inom relevanta områden säkerställd.

Operativt samordnas arbetet i GMC Syd av Head of facility för Clinical Genomics Lund (tillika enhetschef CMD och vice enhetschef för CTG).

Diagnostik och forskning vid cancer, ärftliga sjukdomar och infektionssjukdomar

CMD bildades i januari 2016 för att accelerera utvecklingen av i första hand next-generation sequencing (NGS)-baserad diagnostik, och CTG bildades under våren 2017 för att underlätta överföringen av forskningsfynd och nya metoder till klinisk diagnostik. Hittills har cirka 7 000 diagnostiska test för ett stort antal kliniska frågeställningar utförts vid CMD (till exempel inom prenatal diagnostik, ärftliga sjukdomar, hematologiska maligniteter och solida tumörer) och mikrobiologisk diagnostik valideras för närvarande för kliniskt införande under 2019. Antalet kliniska prover som analyseras med dessa test ökar stadigt, med en nuvarande årsvolym på ca 5 000 prover. Motsvarande volym av analyser vid CTG (till exempel genpaneler, exom- och helgenomsekvensering och RNA-sekvensering) är cirka 3 500 i totalt antal, med en årlig volym på cirka 2 000 prover.

GMC Syds roll i GMS

GMC Syd har ledande roller eller deltar aktivt inom flertalet arbetsgrupper inom Genomic Medicine Sweden (GMS). Därutöver koordineras GMS på det nationella planet under 2019 av Region Skåne.

Kontaktperson

Sofia Gruvberger Saal
Sektionschef för Molekylär diagnostik, VO Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Skånes universitetslaboratorium, Region Skåne
Nodsamordnare vid GMC Syd

Karta över regionala GMC - GMC Syd

Introduktion till regionala GMC

Vid alla regioner med universitetssjukvård har vi etablerat regionala center för genomisk medicin, så kallade GMC. Dessa center är den primära kontaktpunkten för att utföra gensekvensering av patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Varje GMC ansvarar för att implementera precisionsmedicin vid universitetssjukhuset och för att se till att även sjukhus och primärvård i närliggande regioner får del av satsningen.