Samverkan med SciLifeLab

En viktig grund för förbättrad precisionsmedicin är utvecklingen av nya tekniker för bred genanalys och tolkning av resultat. Genomic Medicine Sweden har ett nära samarbete med Science for Life Laboratory (SciLifeLab) inom teknikutveckling.

Kvinna i grön labrock tillsammans med kollegor

Genomic Medicine Sweden (GMS) har sitt ursprung i Clinical Genomics plattformen vid SciLifeLab. Plattformens roll är att utveckla, anpassa och validera avancerade molekylära analyser för klinisk och translationell forskning, kliniska prövningar samt för diagnostik inom hälso- och sjukvården.

De kompletterande verksamheterna inom SciLifeLab och GMS medför att instrument och teknisk kompetens inom Clinical Genomics noderna tillsammans med GMS nationella diagnosgrupper kan utveckla och validera nya metoder och analysverktyg som kan skalas upp och användas i rutinsjukvård samt möjliggöra forskning inom precisionsmedicin. Clinical Genomics plattformen utgör en central teknisk bas för de diagnostiska tester som implementeras inom GMS, och är väsentlig för att föra in bred genanalys i sjukvården.

Sedan 2019 finns en Clinical Genomics nod vid samtliga sju universitet med medicinsk fakultet inom GMS. Arbetet inom Clinical Genomics utförs i nära samverkan med universitetssjukhusen och GMS regionala center för genomisk medicin.

Utöver samarbetet med Clinical Genomics plattformen har GMS också samarbeten med andra delar av SciLifeLab:s forskningsinfrastruktur, så som genomikplattformen (NGI) och bioinformatikplattformen (NBIS).

SciLifeLab finansierar också nationella forsknings- och samarbetsprojekt inom GMS. Ett är inom ramen för programmet laboratorieberedskap vid pandemier (Pandemic Laboratory Preparedness), där Clinical Genomics plattformen och GMS driver ett projekt som syftar till att koordinera olika aspekter av genomikbaserad pandemiberedskap. Ett annat är det nationella samarbete inom ramen för SciLifeLab:s Research Community Programs för att utforska och identifiera pilotprojekt inom området komplexa sjukdomar som på sikt kan föras in i sjukvården inom ramen för GMS. Detta lade grunden för arbetsutskottet för Komplexa sjukdomar inom GMS.

Introduktion samverkan

GMS är en nationell satsning inom genomisk medicin och precisionsmedicin där samverkan är centralt. Tillsammans med hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer skapar vi unika förutsättningar för att stärka svensk sjukvård, forskning, innovation och life-science industri inom precisionsmedicin.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev