Inventering av NGS-baserade analyser i Sverige 2022

2022-05-22

Genomic Medicine Sweden (GMS) är Sveriges nationella satsning inom genomik-baserad precisionsdiagnostik och precisionsmedicin. Utifrån Sveriges ambition att vara ett föregångsland för införandet av precisionsmedicin i sjukvården finns ett behov av att få en överblick och följa utvecklingen av de storskaliga sekvenseringsanalyser som utförs i Sverige. Målet är att kunna få en samlad bild av antalet NGS (next-generation sequencing)-baserade analyser av kliniska prover som görs årligen i Sverige, det vill säga Sveriges kapacitet idag. Utifrån den insamlade information kan verksamheten också följa och förutse behov, kapacitet samt implementeringen av genomiska analyser som GMS har utvecklat i samarbete med Clinical Genomics plattformen vid SciLifeLab.

Vi har inventerat och sammanställt sekvenseringsanalyser av kliniska prov som har utförts genom sjukvårdens laboratorier inom respektive sjukvårdsregion under 2022.