En långsiktig satsning på nationell infrastruktur för precisionsmedicin är avgörande för Sverige som framstående konkurrenskraftig nation inom klinisk forskning och life science

Sverige har som ambition att vara världsledande i införandet av precisionsmedicin. Trots det saknas en nationell strategi för precisionsmedicin och långsiktiga satsningar på organisation och finansiering. Därför föreslår GMS Styrgrupp bland annat att en ny nationell infrastruktur för precisionsmedicin inrättas.

Precisionsmedicin gör det möjligt att ge patienter vård och behandling som anpassats efter individuella förutsättningar. Förutom stor patientnytta så är precisionsmedicin av stor strategisk betydelse för forskning och innovation och en förutsättning för att Sverige ska förbli en ledande life science-nation.

– GMS har haft en stor betydelse för att Sverige kunnat utveckla och införa precisionsmedicin på bred basis över landet, på ett strukturerat och koordinerat vis. För en fortsatt positiv utveckling och bästa möjliga synergi behöver nationella och regionala initiativ inom precisionsmedicin samordnas. Här behöver Sverige göra ett omtag med en nationell strategi och långsiktiga satsningar inom precisionsmedicin, säger Mats Ulfendahl, FoU direktör Region Östergötland och ordförande GMS Styrgrupp.

En ny nationell infrastruktur för precisionsmedicin bör inrättas som samordnar befintliga nationella och regionala initiativ. Infrastrukturen är både en förutsättning för att tillgängliggöra strukturerad data från vården till forskning och innovation och en brygga för klinisk implementering av kunskap generad i forskning.

– Vi har sett en fantastisk utveckling inom området precisionsmedicin de senaste fem åren. I Sverige har flera projektfinansierade nationella initiativ som GMS bidragit till den positiva utvecklingen. Det är dock inte rimligt att fortsätta med korta projektfinansieringar utan här behöver vi en stabil och långsiktig finansiering för att inte förlora det som har byggts upp så framgångsrikt och tappa kompetens, säger Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor Medicin och farmaci, Uppsala universitet.

GMS styrgrupps förslag på konkreta åtgärder inom området precisionsmedicin till forsknings- och innovationspropositionen 2024 kan summeras enligt följande:

Långsiktig satsning på nationell infrastruktur för precisionsmedicin:

  • En övergripande nationell infrastruktur för precisionsmedicin inrättas och finansieras långsiktigt under 10 år.
  • GMS permanentas som nationell organisation, baserat på nuvarande samverkansparter, och får en långsiktig finansiering under minst 10 år.
  • Regeringen tar fram en nationell strategi för precisionsmedicin.

Utveckling av en nationell sammanhållen IT-infrastruktur för nyttiggörande av hälsodata:

  • Satsningar görs på en fortsatt utveckling av en sammanhållen nationell IT-infrastruktur och interoperabilitet mellan regionernas system, som underlättar nyttiggörande av hälsodata för forskning, utveckling, uppföljning och innovation.
  • Nationella Genomikplattformen (NGP), som utgör en nationell resurs för området precisionsmedicin, blir en del av den nationella digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvården och kan användas som prototyp inom andra områden.
  • Följa upp slutsatserna i utredningar om primär- och sekundäranvändning av hälsodata.

Kompetenslyft för precisionsmedicin

  • Satsningar görs på precisionsmedicinska utbildningar på master-, specialist-, forskarutbildnings- och fortbildningsnivå för att möta de ökade behoven av kompetens.
  • Satsningar görs för att stödja inrättandet av förenade anställningar mellan sjukvården och akademin för existerande och nya yrkesgrupper i vården.

Mer information:
Läs inspelet i sin helhet

Genomic Medicine Sweden – Nationell Styrgrupp
Mats Ulfendahl, ordförande, Forskningsdirektör, Region Östergötland
Oskar Ahlberg, patientorganisationsrepresentant, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Jonas Appelberg, tf Forsknings- och utbildningschef, Region Örebro län
Gunilla Bodelsson, verksamhetschef, Region Skåne
Ann Ekberg-Jansson, FoU-chef hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
Mia von Euler, dekan Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet
Cecilia Fagerström, forskningschef Region Kalmar län
Margareta Haag, patientorganisationsrepresentant, Nätverket mot cancer
Eric Hanse, vicedekan Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm
Lena Jonasson, dekan, Linköpings universitet
Frida Lundmark, repr. industribranschorganisation, Läkemedelsindustriföreningen (Lif)
Anna Martling, dekan, Karolinska Institutet
Beatrice Melin, forsknings-, utvecklings- och innovationsdirektör, Region Västerbotten
Andreas Muranyi Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala
Kent Nilsson, forskningsdirektör, Region Västmanland
Martin L Olsson, prodekan Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Jesper Olsson, repr. industribranschorganisation, Swedish Medtech
Malin Sund, Umeå universitet
Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor Medicin och farmaci, Uppsala universitet