GMS jurister Katarina Nyström och Sophia Pagil skriver tillsammans med jurister från Lettland, Tyskland och Grekland om hur Dataskyddsförordningen, GDPR, har implementerats i Europa. Artikeln publiceras i Seminars in Cancer Biology.

I artikeln har juristerna undersökt hur förutsättningarna i de olika länderna ser ut för att dela hälsodata för olika ändamål. GDPR innehåller klausuler som ger medlemsstaterna utrymme för att komplettera med nationell lagstiftning.

Katarina Nyström. Foto: Gothia Forum.

– Möjligheten att komplettera med nationell lagstiftning gör GDPR till ett komplext regelverk och där ser vi tydliga skillnader mellan länderna för hur hälsodata kan delas, säger Katarina Nyström, jurist vid GMS och Gothia Forum, Västra Götalandsregionen.

Utöver detta skiljer sig även tillämpningen av de rättsliga grunderna åt mellan länderna. GDPR ställer krav på att man måste ha en rättslig grund för att få behandla personuppgifter. I Sverige tillämpas den rättsliga grunden allmänt intresse när personuppgifter hanteras för forskning. Blickar man ut över Europa så ser tillämpningen av de rättsliga grunderna olika ut, vilket har sin grund i både kulturella och historiska skillnader.

I Sverige finns generellt en stor tilltro till staten och att det allmänna intresset ska gynna alla. Här har Integritetsskyddsmyndigheten yttrat att samtycke är olämpligt att använda som rättslig grund när det handlar om två ojämlika parter, exempelvis en patient och en vårdgivare där patienten dessutom kan anses vara i en beroendeställning till vårdgivaren. I mellersta och södra Europa är det däremot vanligast att man använder sig av den lagliga grunden samtycke för att få behandla personuppgifter för forskning.

Sophia Pagil. Foto: HandelsJuristerna

– För att på ett effektivt sätt kunna dela hälsodata mellan EU-länder för olika ändamål kommer de lagar och förordningar som gäller idag behöva kompletteras och anpassas, säger Sophia Pagil, jurist vid GMS och Västra Götalandsregionen.

Arbete pågår inom EU-projektet Towards European Health Data Space (TEHDAS) för att skapa ett europeiskt dataområde som ska främja gränsöverskridande användning av hälsodata inom forskning och innovation, ett så kallat European Health Data Space. Från Sverige deltar E-hälsomyndigheten i arbetet.

 

 

Publikation

Harmonization after the GDPR? Divergences in the rules for genetic and health data sharing in four member states and ways to overcome them by EU measures: insights from Germany, Greece, Latvia and Sweden”, Fruzsina Molnar-Gabor, Julian Sellner, Sophia Pagil, Santa Slokenberga, Olga Tzortzatou, Katarina Nyström. Seminars in Cancer Biology, online 9 December, 2021, https://doi.org/10.1016/j.semcancer.2021.12.001

Del 1: Delning av patientdata – Vad säger patientdatalagen?

Del 2: En förändrad lagstiftning för att dela patientdata – individens integritet