De sju Genomic Medicine Centres (GMC) är ryggraden i GMS infrastruktur. GMCerna har byggts upp vid alla regioner med universitetssjukvård i samverkan mellan sjukvård, akademi och annan infrastruktur, som SciLifeLab Clinical Genomics.

Under våren presenterar vi våra sju GMCer. GMC Sydösts nodsamordnare Tobias Strid svarar här på våra frågor.

Vilket fokusområde har ert GMC?

Vi på GMC Sydöst, arbetar med flera av de diagnosområden som idag utgör en del av GMS. Vi utför sedan ett flertal år diagnostik som bygger på NGS inom områdena ärftliga sjukdomar, solida tumörer samt mikrobiologi. Det är även inom dessa delar av GMS-samarbetets diagnostiska delar vi har lagt vårt största fokus inom det nationella samarbetet. Vi har också en hög aktivitet inom arbetet med informatik och uppbyggnaden av den nationella genomikplattformen samt inom hälsoekonomi. Den nationella arbetsgruppen för hälsoekonomi är involverade i ett flertal av de projekt som bedrivs av GMS övriga arbetsgrupper och detta leds till stor del från Linköpings universitet och GMC Sydöst.

Vad tycker du ni har lyckats med inom GMC Sydöst?

Vi har etablerat en struktur för GMC på regional nivå som liknar den nationella uppbyggnaden med styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupper. I denna organisation ingår, förutom deltagare från Region Östergötland och Linköpings universitet, även representanter från övriga regioner inom det sydöstra sjukvårdsområdet. Mycket av det praktiska arbetet utgår från den molekylärbiologiska enheten vid Laboratoriemedicin i Region Östergötland i nära samarbete med den nybildade Clinical Genomics enheten vid Linköpings universitet och med laboratorier inom Region Kalmar län och Region Jönköpings län.

Vad betyder det att ni är ett GMC som är kopplat till GMS?

Trots att vi har involverat hela den sydöstra sjukvårdsregionen i vårt GMC utgör detta fortsatt ett relativt litet upptagningsområde sett till folkmängd. För mindre regioner är samarbete på nationell nivå helt nödvändigt för att ha möjlighet att kunna erbjuda våra invånare tillgång till samma utbud av analyser som de större regionerna. 

Samarbetet inom GMS är dels viktigt för att bygga nätverk för kompetensutbyte, där framför allt mindre regioner kan ha svårt att bygga upp spetskompetens inom alla områden för implementering av precisionsmedicin. Genom den organisation som byggts upp för GMC Sydöst säkrar vi tillgång till både teknisk och medicinsk kompetens, och för vissa specifika frågeställningar förenklar GMS-samarbetet tillgång till spetskompetens utanför det som finns inom den egna organisationen. GMS kopplingen har även stor betydelse för utvecklingsarbetet då vi genom det nationella samarbetet kan uppnå den kritiska massan av idéer och kunskap om specifika projekt som ofta krävs för optimal framgång dessa projekt. 

Foto: iStockPhoto