1928 Diagnostics och Genomic Medicine Sweden Mikrobiologi, GMS-Mikrobiologi, inleder samarbetet runt vidareutveckling av analystjänst för att dela data i realtid och förhindra utbrott av smittfarliga bakterier.

I det gemensamma projektet mellan GMS-Mikrobiologi och 1928 Diagnostics kommer en ny effektivare typningsmetod för smittspårning av antibiotikaresistenta bakterien MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) att utvärderas med hjälp av analystjänsten 1928D, ett beslutsstöd vid behandling av bakterieinfektioner. Avtalet har slutits mellan Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro (GMS samordnande part för arbetsutskottet Mikrobiologi) och 1928 Diagnostics. Samarbetet gäller till en början ett pilotprojekt som pågår under 2020 där alla medverkande universitetssjukhus i GMS tillsammans med Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Folkhälsomyndigheten kommer att delta.

– Vi har sedan flera år samarbetat med 1928 Diagnostics och är mycket glada över att fortsätta göra det tillsammans med flera andra laboratorier runt om i landet i det här nya projektet. Vårt mål inom GMS-Mikrobiologi är att hitta gemensamma nationella analysverktyg som fungerar oavsett sekvenseringsplattform och där möjligheter finns att kunna dela data i realtid för att förhindra och stoppa utbrott av smittfarliga bakterier, säger Paula Mölling, Docent vid Klinisk Mikrobiologi, Örebro Universitetssjukhus och projektledare för GMS-Mikrobiologi.

DNA sekvenseringen sker vid de kliniska mikrobiologilaboratorierna ute i landet. Den data som genereras kommer att delas via den nationella genomikplattformen som byggs upp inom GMS. Det gör det möjligt att dela data mellan svenska sjukhus, vilket kommer att möjliggöra smittspårning över sjukhusgränserna. Data analyseras med hjälp av 1928s analystjänst men även andra analysverktyg för jämförelse.

1928 Diagnostics är ett svenskt företag som utvecklar analysverktyg för att adressera resistensproblematiken. 1928s analystjänst är ett analysflöde som lämpar sig för kliniska laboratorier och fokuserar på epidemiologisk typning och antibiotikaresistensprofil framför allt för MRSA, men även andra bakterier.

– På 1928 Diagnostics ser vi mycket positivt på samarbetet med GMS som har stor potential att realisera nationell datadelning för att effektivisera smittspårning. Den här typen av samarbete mellan olika intressenter, som sjukhus, företag och GMS, tror vi kommer vara nyckeln till att effektiv implementering av precisionsmedicin i Sverige. Sveriges stora kompetens inom infektionskontroll och avancerad teknologi, i kombination med vår innovationsförmåga, gör att vi har en unik position att föregå som ett gott exempel ur ett internationellt perspektiv och bidra till världshälsan, säger Kristina Lagerstedt, VD för 1928 Diagnostics.

– Inom GMS-Mikrobiologi har vi inrättat sex olika nationella arbetsgrupper som bland annat arbetar med gemensamma riktlinjer, utvärderar nya sekvenseringsmetoder för analys av infektionssjukdomar och smittspårning samt hur data ska delas i realtid. Allt för att höja kvaliteten på och förenkla hur resultat av smittspårningsarbetet kan delas mellan regionerna, säger Lars Engstrand, Professor i Klinisk mikrobiologi vid Karolinska Institutet och co-chair för GMS-Mikrobiologi.

Länkar:
Mer om arbetsutskottet för mikrobiologis arbete
Mer om 1928 Diagnostics