Komplexa sjukdomar, så kallade folksjukdomar, blir ytterligare ett sjukdomsområde som GMS fokuserar på.

Under hösten startar GMS en ny arbetsgrupp inom området komplexa sjukdomar. Komplexa sjukdomar innefattar flera av de vanliga folksjukdomarna så som allergi och astma, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, samt flera neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Dessa sjukdomar orsakas av förändringar i flera gener i kombination med livsstil och miljöfaktorer.

— Vi är mycket glada över vårt samarbete med Genomic Aggregation Project in Sweden, GAPS, som nu gör det möjligt att också starta upp verksamhet inom området komplexa sjukdomar, säger Richard Rosenquist Brandell, ordförande för GMS och professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet.

Utmaningen för komplexa sjukdomar är att de orsakas av en kombination av förändringar i många gener tillsammans med miljörelaterade faktorer. Sjukdomarna kan ofta delas in i olika subgrupper, så kallade fenotyper, utifrån underliggande orsaksfaktorer, vilket också påverkar hur patienter svarar på behandling. Genetisk diagnostik har stor potential att framöver bidra till att identifiera olika patientgrupper och guida behandling.

— I en första fas är vårt mål att identifiera ett antal vanliga komplexa sjukdomar i Sverige där man kartlagt den genetiska kopplingen, men där informationen och kunskapen inte implementerats kliniskt ännu, säger Erik Melén, professor vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset vid Karolinska Institutet och ordförande i arbetsgruppen för Komplexa sjukdomar.

Den 26 september träffades forskare och kliniker inom komplexa sjukdomar från hela landet för att diskutera potentiella områden som skulle kunna utvecklas till pilotprojekt inom GMS.

— Det är en stor framgång bara att vi kunde samla så många forskare och kliniker för att diskutera vad vi kan göra tillsammans för att föra in nya analyser och tester i vården utifrån den kunskap vi faktiskt har om genetik och våra vanliga folksjukdomar. Vi är nu intresserade av att få med ännu fler forskare och kliniker runt om i landet i det fortsatta arbetet, säger Erik Melén.

Satsningen som görs inom komplexa sjukdomar är en del av samarbetet mellan GAPS och GMS och stöds också av SciLifeLab inom satsningen Research Community Programs.

En interim koordinerande grupp som kommer att leda arbetet med komplexa sjukdomar har tillsats under ledning av Erik Melén, Karolinska Institutet, Patrick Sullivan, Karolinska Institutet, och Paul Franks, Lunds universitet.

Läs mer om arbetet inom komplexa sjukdomar.