Organisationsmodell

Genomic Medicine Sweden (GMS) är ett samarbetsorgan för regioner och universitet med medicinsk fakultet beträffande precisionsmedicin. I GMS ingår även representanter från näringslivet samt från patientorganisationer.

Medverkande parter från sju regioner och sju universitet

GMS bygger på en bred nationell förankring inom hälso- och sjukvård och universitet och är ett samarbete mellan sju sjukvårdsregioner och sju universitet. Satsningen koordineras av Region Skåne i tätt samarbete med Karolinska Institutet.

Region-parter
Region Skåne (Värdregion)
Västra Götalandsregionen
Region Östergötland
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Västerbotten
Region Örebro län

Universitets-parter
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Linköpings universitet
Karolinska Institutet
Uppsala universitet
Umeå universitet
Örebro universitet

I brett samarbete med andra aktörer

I denna satsning samarbetar vi brett med aktörer inom hälso-och sjukvård, så som Regionala cancercentrum, Biobank Sverige, Kliniska Studier Sverige, patientorganisationer, näringsliv, myndigheter och akademin för att tillsammans ta fram den bästa modellen och förankra denna inom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Med regionala centra som drivkraft

Vid alla universitetssjukhus etablerar vi regionala centra för genomisk medicin, så kallade GMC. Dessa centra kommer vara den primära kontaktpunkten för att utföra genomsekvenseringar för patientprover, men också för forskningssamarbeten och kliniska studier. Varje GMC kommer att vara ansvarig för att implementera genomisk-baserad precisionsmedicin vid universitetssjukhuset och för att se till att även kringliggande sjukhus och primärvård i alla regioner är med i satsningen.

En nationellt förankrad ledningsgrupp

Arbetet leds av GMS nationella ledningsgrupp, med representanter från region och universitet vid respektive ort. Ledningsgruppen består också av medlemmar för respektive verksamhetsområde.

Richard Rosenquist Brandell, Ordförande
Anders Edsjö, Vice ordförande
Hans Ehrencrona, GMC Syd
Martin Hallbeck, GMC Sydöstra (suppleant Peter Söderkvist (adjungerad))
Lovisa Lovmar, GMC Väst
Anna Wedell, GMC Karolinska
Lucia Cavelier, GMC Uppsala
Gisela Helenius, GMC Örebro (suppleant Dirk Repsilber (adjungerad))
Marene Landström, GMC Umeå (suppleant Richard Palmqvist (adjungerad))
Anna Lindstrand, Sällsynta diagnoser
Thoas Fioretos, Hematologi
Johan Botling, Solida tumörer
Lars Engstrand, Mikrobiologi
Mia Wadelius, Farmakogenomik
Valtteri Wirta, Informatik
Per Sikora, Informatik
Lars Palmqvist, Legala aspekter
Heidi Howard, Etik
Lars-Åke Levin, Hälsoekonomi

Adjungerade:
Michael Akhras
Mikaela Friedman

En stark och representativ styrgrupp

GMS styrgrupp har till uppgift att skapa de bästa förutsättningarna för en nationell infrastruktur för genomisk medicin, besluta om strategiska frågor för ett effektivt samarbete mellan regioner och universitet, samt ansvara för att säkra en långsiktig finansiering för GMS. Styrgruppen består av sju ledamöter utsedda av deltagande regioner, två ledamöter utsedda gemensamt av de 14 återstående landsting/regioner, sju ledamöter utsedda av deltagande universitet, två ledamöter utsedda av näringslivet samt två patientorganisations-representanter.

Mats Ulfendahl, Ordförande, Forskningsdirektör, Region Östergötland
Diana Berggren, Forskningsdirektör, Umeå universitet
Mikael Wiberg, Forskningsdirektör, Region Västerbotten
Mats G Karlsson, Forskningsdirektör, Region Örebro län
Andreas Muranyi Scheutz, Forskningsdirektör, Region Uppsala
Jan Andersson, Forskningsdirektör, Region Stockholm
Lars Grip, Forskningsdirektör, Västra Götalandsregionen
Hannie Lundgren, Forskningsdirektör, Region Skåne
Kerstin Nilsson, Dekan för fakulteten för medicin och hälsa

Örebro universitet
Eva Tiensuu Janson, Dekan Medicinska fakulteten, Uppsala universitet
Anders Gustafsson, Dekan för forskning, Karolinska Institutet
Johan D Söderholm, Dekan, Linköpings universitet
Eric Hanse, Vicedekan infrastrukturfrågor, Göteborgs universitet
Martin L Olsson, Vicedekan Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Sofia Medin, repr. industribranschorganisation, Swedish Medtech
Maria Fagerquist, repr. Industribranschorganisation, Läkemedelsindustriföreningen (Lif)
Beata Ferencz, patientorganisations-representant, Riksförbundet för Sällsynta Diagnoser
Olle Karlsson, patientorganisations-representant, Nätverket mot cancer

Adjungerade:
Sonja Eaker, Biobank Sverige
Frida Lundmark, Vinnova
Hasse Knutsson, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Med klinisk förankring

Utöver styrgruppen har GMS även en klinisk referensgrupp med praktiserande läkare inom cancer och sällsynta sjukdomar till sin hjälp i arbetet.

Anna Öfverholm, Göteborg
Hege Garelius. Göteborg
Lars Ny, Göteborg
Anneli Svensson, Linköping
Jörg Cammenga, Linköping
Anders Vikström, Linköping
Catarina Lundin, Lund
Gunnar Juliusson, Lund
Mattias Belting, Lund
Maria Johansson Soller, Stockholm
Eva Hellström-Lindberg, Stockholm
Jonas Bergh, Stockholm
Magnus Burstedt, Umeå
Charlotta Andersson, Umeå
Mikael Johansson, Umeå
Arja Harila-Saari, Uppsala
Martin Höglund, Uppsala
Gunilla Enblad, Uppsala
Elina Mäki-Torkko, Örebro
Bertil Uggla, Örebro
Antonios Valachis, Örebro