Undersökning kring kunskap, användning och utbildningsbehov inom genomik

Diagnostik baserad på genetiska analyser, genomik, och mer individanpassad vård, behandling och uppföljning, så kallad precisionsmedicin, blir alltmer vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården. Detta område kräver ökad kompetens hos professionen och utbildningsinsatser i olika verksamheter inom svensk vård.

För att förstå hur genomik används inom den medicinska professionen och för att kunna bidra med kunskap till att utforma utbildningsinsatser inom området önskar vi samla in åsikter från läkare inom olika verksamheter.

Det spelar ingen roll om du känner att du inte vet mycket om genomik eller inte tillämpar det i din praktik just nu – dina åsikter, uppfattningar och erfarenheter är värdefulla för oss!

Målgrupp

Målgruppen för denna undersökning är läkare inom olika medicinska specialiteter och verksamheter som träffar patienter och som för närvarande praktiserar kliniskt i Sverige.

Varför görs studien?

Enkäten har tre mål:

  1. Att undersöka läkares erfarenhet av att använda genomiska tester i kliniskt arbete
  2. Att undersöka läkares upplevda kunskap och kompetens samt preferenser för hur genomisk testning bör erbjudas och utföras i den kliniska verksamheten
  3. Att undersöka nuvarande och framtida behov av utbildning inom genomik för läkare inom olika medicinska specialiteter

Vi kommer att använda resultaten från denna undersökning som en grund för att tillsammans med andra aktörer kunna planera för och utforma utbildningsaktiviteter.

Vem utför studien?

Denna studie genomförs av Genomic Medicine Sweden (GMS), Centrum för Sällsynta diagnoser (CSD) Karolinska och verksamheten Klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Var kan jag få mer information?

Utökad deltagarinformation om studien finns att läsa i pdf

Om du skulle vilja få ytterligare information eller har några frågor om innehållet i denna enkät, tveka inte att kontakta:
Charlotta Ingvoldstad Malmgren, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Genomic Medicine Sweden
E-mail: charlotta.ingvoldstad-malmgren@sll.se