Scientific Advisory Board, SAB, skriver i sin rapport att GMS har etablerat ett starkt varumärke inom precisionsmedicin och framgångsrikt uppnått flera mål. Dessa framsteg bör användas till förmån för utvecklingen av precisionsmedicin i Sverige. Rapporten identifierar strategiskt viktiga områden och rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Den 21 september samlades GMS internationella Scientific Advisory Board (SAB) i Stockholm. GMS presenterade sitt arbete inom de olika diagnos- och behandlingsområdena, informatik, patientsamverkan och utbildning med efterföljande diskussion med medlemmarna i SAB

SAB fastslår att GMS har etablerat ett starkt varumärke inom precisionsmedicin, både nationellt och internationellt, och har byggt upp betydande infrastruktur och professionella nätverk, inklusive en organisation för strategiskt och operativt arbete.

GMS har redan framgångsrikt uppnått flera mål, vilka inkluderar nationella NGS-paneler, helgenomsekvensering och en nationell IT-infrastruktur. Medlemmarna i SAB rekommenderar att dessa framsteg bör användas till förmån för utvecklingen av precisionsmedicin i Sverige och kommenterar att en nationell styrning skulle möjliggöra större samordning och anpassning över hela hälso- och sjukvårdssystemet för att säkerställa att Sveriges nationella ambition kring precisionsmedicin kan förverkligas.

Medlemmarna i SAB identifierar några strategiskt viktiga områden som GMS bör fortsätta arbetet med för att utvecklingen inom precisionsmedicin ska vara så framgångsrik som möjligt:

  • Utveckla precisionsdiagnostik bortom genomik samt länka precisionsdiagnostik med precisionsmedicin genom fortsatt integrering med kliniska strukturer.
  • Verka för nationell och internationell datadelning och legala förutsättningar.
  • Säkra en hållbar långsiktig finansiering för att GMS ska kunna attrahera och anställa experter inom olika områden som krävs för att implementera och skala upp precisionsmedicin i sjukvården samt stödja forskning- och industrisatsningar.
  • Organisation och styrning. Konsolidera de olika initiativen inom precisionsmedicin så att initiativen tillsammans kan öka hastigheten på implementeringen av precisionsmedicin och undvika silos.

Mer om de rekommendationer och råd som SAB ger finns i rapporten.

SAB består av fem internationella ledande experter med bred erfarenhet från andra nationella genomik och precisionsmedicin initiativ, utveckling av ny lagstiftning för datadelning samt expertis inom diagnosområden och precisionsdiagnostik. Deras uppdrag är att ge ledningen råd om riktningen för GMS och ge sin expertis på organisationen samt hur GMS bör prioritera projekt.